صدا

صداهای آموزشی

آموزشهای الکترونیکی باید جوابگوی حسهای یادگیری باشند.

صدا یکی ازعناصر ضروری برای برنامه های آموزشی است، به خصوص برای آموزشهای زبان، فیلم های کوتاه و شبیه سازیهای آموزشی. افزودن صدا برای برنامه های آموزشی کمکی است برای فراهم آوردن انگیزه ای مناسب برای یادگیری بهتر و همچنین زمینه ای مناسب برای افرادی که شنیدن متن های آموزشی برایشان ضروری است. برنامه های آموزشی طراحی شده در جم دارای قابلیت خواندن مانیتوری می باشند.

ما می توانیم برای برنامه های آموزشی شما کلام، ترجمه و یا جلوه های صوتی طراحی نماییم. ما می توانیم برای برنامه های آموزشی شما از فایلهای صوتی ساخته شده در جم استفاده کرده یا کلام مطابق خواسته شما را طراحی نماییم.

کلام

افزودن کلام و یا ترجمه به برنامه های آموزشی علاوه بر افزودن سخنگویی تاثیر مثبتی در افزایش یادگیری دارد.

کلام و حتی ترجمه متن می تواند به تنهایی و به صورت آموزش صوتی و یا به همراه برنامه اموزشی جهت افزایش یادگیری استفاده گردد. افزودن کلام می تواند برای متن روی صفحه مانیتور ویا خلاصه متن استفاده گردد که در هر دو مورد تاثیری مثبت در یادگیری دارد. صحبت روی متن می تواند به صورت نوشتاری و یا فایلی جداگانه طراحی شود که این برای مخا طب امکانی را به وجود می آورد که در صورت تمایل از این دو انتخاب (نوشتار و کلام) استفاده نماید.

جم فایلهای صوتی را توسط هنرمندانی که زبان مادریشان انگلیسی، فارسی و یا زبان مورد در خواست شما باز سازی مینماید جم می تواند برای شما:

  • کلام به برنامه های اموزشی پیش ساخته شما افزوده نماید
  • برنامه های آموزشی صوتی طراحی نماید
  • رو نوشت گفتاری را به صورت متن و یا گفتار به برنامه آموزشی اضافه نماید
  • ترجمه و یا صحبت به زبان های مختلف را توسط کاردانان وهنرمندانی که زبان مادریشان زبان انتخابی شما میباشد طراحی نماید
JAAM صوت  و کلام  برای برنامه های آموزشی طراحی می نماید.

ترجمه

ترجمه متون آموزشی امکانی را برای شما فراهم می آورد تا تعداد مخاطبان خود را افزایش داده و با آنان در نقاط مختلف دنیا در ارتباط باشید. ترجمه می تواند به صورت صحبت، کلام و یا زیر نویس کامل به برنامه آموزشی افزوده گردد. این ترجمه نه تنها برای متن آموزشی بلکه برای کلیدهای هدایتی، فهرست، تیتراژ و منابع استفاده شده نیزانجام میگیرد.

جم برای شما ترجمه به صورت کلامی و یا نوشتاری را توسط کاردانان و هنرمندانی که زبان مادریشان زبان انتخابی شما می باشد انجام میدهد. جم ترجمه را به زبانهای انگلیسی و فارسی را ارائه می نماید، در صورت احتیاج به زبانهای دیگر میتوانید در تماس با ما پیگیری نمایید.

JAAM ترجمه صوتی  و  نوشتاری برای برنامه های آموزشی طراحی می نماید.

جلوه های صوتی

بانک صوتی

ما فایلهای متفاوتی را برای صدا، کلام و جلوه های صوتی در بانک صوتی خود بایگانی کرده که می توانیم این فایلها رادر برنامه های آموزشی شما استفاده نماییم. اگر که شما فایلهای پیش ساخته ای برای صوت و یا صدا در دسترس دارید ما میتونیم با تغییرات لازم آنها را برای طراحی برنامه آموزشی شما استفاده نماییم. فایلهای صوتی ساخته و یا ویرایش شده در جم، فقط برای افزودن یادگیری و انگیزه آموزشی بهتر در متن، کلید های هدایتی و شبیه سازی استفاده میگردد.

بازخورد به مخاطب

متنهای آموزشی همراه شده با صدا و یا جلوه های صوتی کمک بسیاری در یاد گیری بهتر داشته و در عین حال بازخوردی سریع و ساده برای مخاطبین فراهم می آورد. بازخورد مناسب می تواند به صورت پاسخی کوتاه و یا جلوه های صوتی از بانک صوتی جم باشد.

JAAM طرحی  از صدا و جلوه های ویژه